Znam tylko jedną drogę/I know only one road


 Thank you!

our road

 fot. A. Bober

You opened the door wide, and I felt a puff of the fresh air. Yes, we need human empathy, going beyond grated set patterns of thinking of the wisdom and the versatility.
Incessantly, because we are experiencing ourselves and it is not only when we realize the loftiest imperatives emotional, but perhaps just then we are realizing whom we are really.
We want to be ourselves for oneself, but above all for the man which is becoming for us close. Suddenly we are discovering the courage to be an autonomous individual independent of the opinion of other people in ourselves.
It is impossible to live not finding approval for own aims and desires.
Choice of the value should always be an effect of personal experiences and reflections.
Even if for other we are becoming daredevils.
Who can judge us ?
What way is practical with the one most excellent, appropriate, impeccable?
World is surrendering to ceaseless transformations, changes, priorities are changing.
And so whether we are supposed to give up momentary fashions, to be influenced, to listen to other instigations.
We aren’t sure that at their limit lives won’t stated that they made wrong choice.
Why we are supposed to give the inner truth up, even if she is standing up with bone in the throat of other people.
In order feel well, we not need crowds adoring of our world view, one person is sometimes enough for us.
The one, with which we can be silent or entangle mutually dropped words.
We can share our doubts and amazement. He will be enough, that will unfold the weather of understanding and approval before us, with the dose of sincere emotion.
Of somebody who will let us for autonomy of own thoughts and emotions.
Because the crowd is sulky, are surrendering to changes. With ease we can fall off the pedestal and stay at the bottom. Particularly when into the thinking inconvenient, grated stereotypes are creeping.
I know, both at least with difficulty to live in the seclusion, deprived of the human kindness for other views and to feel, I am choosing my and your authenticity.
And I am ensuring you. I will let behind her cut myself up.
I thank, that we can together be silent.

 MrsDalloway

Otworzyłaś drzwi na oścież, i poczułam powiew świeżego powietrza. Tak, potrzebujemy ludzkiej empatii, wykraczania poza utarte schematy myślowe, mądrości i wszechstronności.
Nieustannie, bowiem doświadczamy siebie i to nie tylko wtedy, gdy realizujemy najwznioślejsze imperatywy uczuciowe, ale może właśnie wtedy uświadamiamy sobie kim jesteśmy naprawdę.
Pragniemy być sobą dla siebie, ale przede wszystkim dla człowieka, który staje nam się bliski. Nagle odkrywamy w sobie odwagę bycia autonomiczną jednostką niezależną od opinii innych ludzi.
Nie sposób żyć nie odnajdując akceptacji dla własnych dążeń i pragnień.
Wybór wartości zawsze powinien być efektem osobistych przeżyć i przemyśleń.
Nawet, jeśli dla innych stajemy się szaleńcami.
Któż tak naprawdę ma przyzwolenie na to, by nas oceniać?
Jaka droga życiowa bywa tą najdoskonalszą, właściwą, nienaganną?
Świat ulega nieustannym przeistoczeniom, zmianom, przekształceniom, priorytety się zmieniają.
Czy zatem mamy się poddawać chwilowy modom, ulegać wpływom, słuchać podszeptów innych.
Nie mamy pewności, że u kresu swego życia nie stwierdzą, że dokonali złego wyboru.
Dlaczego mamy rezygnować z wewnętrznej prawdy, nawet jeśli staje ona kością w gardle innym ludziom.
By poczuć się dobrze, nie potrzebujemy tłumów adorujących nasz światopogląd , czasami wystarcza nam jeden człowiek.
Ten, z którym możemy milczeć lub oplatać wzajemnie wypuszczane słowa.
Możemy dzielić nasze wątpliwości i zdumienia. Wystarczy, że roztoczy przed nami aurę zrozumienia i akceptacji, z dozą szczerego uczucia.
Kogoś kto pozwoli nam na autonomię własnych myśli i uczuć.
Albowiem tłum bywa kapryśny, jego sympatie ulegają zmianom. Z łatwością możemy spaść z piedestału i pozostać na dnie. Szczególnie wtedy, gdy wkradają się w myślenie niewygodne, utarte stereotypy.
I chociaż trudno żyć w odosobnieniu, pozbawionym ludzkiej życzliwości dla innych poglądów i odczuć, wybieram moją i Twoją autentyczność.
I zapewniam Cię. Dam się za nią pokroić.
Dziękuję, że możemy razem milczeć.

MrsDalloway 

Reklamy