power and gentleness


 

‚with gentleness born of giving power and strength, with strength and power, is born gentleness
to taking’

 

power and gentleness

 

fot. A. Bober

 

 

Chciałabym opi­sać te­go człowieka. Jest on ut­ka­ny z dwóch pier­wias­tków. Jed­nym z nich jest dob­roć i łagod­ność, dru­gim siła aż do upo­ru. Z te­go splo­tu jest dob­roć i łagod­ność. Z te­go splo­tu pow­sta­je tka­nina giętka i moc­na. Łagod­ność jest nie­wzruszo­na, dob­roć – upar­ta, a siła pod­szy­ta nieśmiałością i wrażli­wością. Poczu­cie hu­moru sąsiadu­je ze zmysłem cier­pienia, a wyt­rwałość z pewną lek­ko­myślnością.

Anna Kamieńska

Reklamy