a kindliness is necessary


 Gdzieś przecież trzeba się ukryć, zabrać tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy, za wszelką cenę poczuć zapach powietrza, mieć niebo nad głową, by odróżnić autentyczność od pozorów. Dotknąć stanu wewnętrzej wolności .
MrsDalloway

 

Somewhere after all it is necessary to be in secret, to take only a few most needed  things, at all costs, feel to smell the air, to have a sky above the head in order to distinguish the authenticity from appearances. To affect the state of the inner freedom.
MrsDalloway 

takie miejsce

fot. A. Bober

Reklamy