MrsDalloway w galerii/MrsDalloway in the gallery.


 

Jeśli chce przeżyć i zrozumieć udaje się do galerii, tam odnajduje swoje doświadczanie i wiedzę. Odsłania się przed nią to co nieujawnione, ukryte. Trzeba tylko znaleźć jakiś kod i odkryć go. Można przecież dostrzegać na wiele sposobów, docierając do istoty rzeczy: dźwiękiem, barwą,przestrzenią lub formą. 

A potem łączy to co zna, z tym co poznaje.

Na czym polega jej relacja z napotkanym…?
Na przeżyciu, odkrywaniu dynamiki w tym co statyczne. Zatrzymaniu się, jak na progu drzwi, by za chwilę go przekroczyć. Nie ma nic przyjemniejszego ponad doświadczenie odsłaniania prawdy, jakakolwiek by ona nie była. To jak spoglądanie przez dziurkę od klucza, przez ramę lub szybę okna. Odczucie pustki, które wypełnia napięcie , nastrój a potem olśnienie. 

Wystraczy stanąć w odpowiednim miejscu, pod odpowiednim kątem, nadać sens niewiadomemu i niemożliwemu, a potem uzyskać stan zadziwienia i zaskoczenia.  

Ona już dawno zerwała ze schematami myślenia, by przyznać, że „wszystko jest możliwe i nic nie jest konieczne”, bo przecież twórcze jest tylko to, do czego dochodzimy sami, we własnym wnętrzu. Tam rozgrywa się ostateczna „walka”. I nigdy nie na skróty, i zawsze tylko w swoim własnym rytmie, w swoim czasie…albowiem tylko jednostkowe przeżycie ma swój sens. 

MrsDalloway

———

If she want to experience and to understand she goes to the gallery , where she finds her experience and knowledge . Reveals, her this what is undisclosed , hidden . she just need to find some code . Can see in many ways , reaching the essence of things : sound , color , space and form .

And then will combines theory and practice. she combines the know and unknown.

What is her relationship with what she saw
It is experience , discovering the dynamics in this what is static . Stopping , on the threshold of the door, to the moment it crossed . There is nothing more pleasant than the experience of uncovering the truth , whatever it be . It’s like looking through a keyhole , through the frame or glass window . The feeling of emptiness That fills the tension , mood and then glare .

Just to stand in the right place , under the right angle, to make sense what of and the impossible , and then obtain a state of wonder and surprise .

She had long since overcomes knowed thinking patterns , to say that ” everything is possible and nothing is necessary” , because creativity is just, what we doing come in our souls. There takes place the final ” battle” . she never go cut corners and always only in its own rhythm , in her time … because only individual experience makes sense

 MrsDalloway (sorry for mistakes in translation) 

Reklamy